Ciclo urbano da auga
Do mesmo xeito que hai un ciclo natural da auga, as interferencias do ser humano orixinaron un ciclo urbano da auga. Abrangue todos os procesos, dende a captación da auga ata a súa devolución á natureza.
Ciclo urbano da auga
Conxunto de instalacións de regulación, derivación e condución das augas dende a súa fonte de subministración ás instalacións de tratamento.
1-Captación.
Conxunto de instalacións de potabilización necesarias para que a auga teña a calidade necesaria para o consumo humano.
Estación de tratamento de auga potable (ETAP)
Rede de adución
Conxunto de canalizacións e elementos de control que permiten trasladar auga dende a ETAP ata os depósitos de control.
Infraestruturas necesarias para a acumulación de auga e para a súa posterior distribución.
Depósito
Tuberías y otros elemento que partiendo del depósito de agua llegan hasta las acometidas domiciliarias.
Rede de distribución
Conxunto de canalizacións e outros elementos que permitan a evacuación das augas residuais ata as instalacións de depuración.
Rede de saneamento
Conxunto de instalacións necesarias para tratar a auga do sistema de saneamento ata que o nivel de contaminación sexa o suficientemente baixo como para devolvelo á natureza.
Estación depuradora de augas residuais (EDAR)